TESAURO

CRONOLOGÍA

ARCHIVO F.X.

MÁQUINA P.H.

LA INTERNACIONAL

PEDRO G. ROMERO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

#

Crematorio

Iglesia de los Dolores. Olot. La Garrotxa. Gerona. En julio de 1936 fue incendiada. En la fotografía puede verse la fachada antes de ser incendiada. Vista desde el callejón de acceso. Fotografía de Josep M. Dou entre 1935 y 1936.

 

Crematorio. Obra de Clemens Holzmeister para el Cementerio Central- de Viena. En la fotografía puede observarse una vista principal. Construída entre los años 1921 y 1923.

______________________

Església dels Dolors. El 28 de juliol és asaltada i són destruïdes algunes imatges. Poc després es decidirá el seu enderrocament i obertura d’un carrer al seu lloc, enllaçant el carrer 1r. de Maig i el Mulleres (una vella aspiració d’amples sectors de la població olotina), amb un pressupost de 17.804 pessetes. L’enderrocament s’inicia el 3 d’agost, i fins el 8 d’octubre ocupa (conjuntament amb l’enderrocament de Sant francesc) un paleta i vin-i-dos peons. El 1953 es construirà una nova capella a la Verge dels Dolors, que s’inaugurarà l’any següent.

 

En los años 1933734 se produce –en paralelo a Alemania- una nueva ruptura: la interrupción violenta del liberalismo cultural y la socialdemocracia; durante la etapa del estado militar, Clemens Holzmeister consigue dar continuidad, esporádicamente, a cierta línea de una arquitectura expresiva e iconográficamente popular. En 1938 –año de la ocupación violenta de Austria, por parte de los nacionalsocialistas- él permanece en el exilio en Turquía.

______________________

Pero la Furia revolucionaria no se contentaba en matar. Con una pistola automática se deshacía facilmente un hogar cristiano, con otra arma podía destruir algo que también la estorbaba. Y de aquí que era ahora hace exactamente tres años que empuñando una nueva herramienta se hallaba atareada en la destrucción de una de nuestras iglesias, pues tampoco se daba por satisfecha con su quema. La piqueta demoledora iba asolando la de Ntra. Sra. De los Dolores, con el pretexto de abrir una calle desde la de san Rafael a la de Mulleras. ¿Qué columnas de polvo levantábanse con la ruina de aquel estimado templo! ¡Cuántas lágrimas derramaban los católicos olotenses! “¡No nos abandones, Señor de los cielos!”.

 

El crematorio es la obra “expresionista” más significativa de Austria. El espectacular léxico formal místico-gotizante es resultado de la superposición de varios estratos culturales. Promovida por la socialdemocracia, la incineradora fue ubicada –dentro del cementerio central en un edificio de nueva planta, en el solar del desaparecido palacio imperial del siglo XVI. De este modo, Holzmeister pudo retamar su mundo formal mediante torres, almenas y elementos similares, aportando un aura seudoreligiosa a un ritual esencialmente ateo. El ambiente místico, basado en este léxico oriental-gotizante simplificado y de gran expresividad, se adecuaba plenamente al estado de la conciencia colectiva tras la catástrofe de la 1º Guerra Mundial.

______________________

Volatilizada en el espacio, perdida como columna de humo, su fantasma aún mantiene la pregunta. ¿Se trató de un acto iconoclasta y vandálico, investido de todos los símbolos del mal o, simplemente, de una reforma urbanística más, que si no la hubiese realizado el ayuntamiento republicano podía haberla realizado cualquier otro cabildo municipal?

 

Así, entre la modernidad y el regionalismo. Tras el fin de la monarquía se constituyó un estado en el que nadie creía. La socialdemocracia desarrollaba en Viena el mismo papel que el poder proteccionista de la monarquía en la época gloriosa de la “Viena Roja”, y Clemens Holzmeister desarrolla un expresionismo romántico, al que se contrapone la racionalidad de la modernidad burguesa.

______________________

Hi havia en aquell temps una església a Olot, que ara no existeix, la qual, a l’hora d’analitzar les seves vicissituds en el període de la Guerra Civil, se I’ha col.locada, sovint, al costat deis altres edificis religiosos sense establir gaires diferencies. Té, perb, una historia relativament dissemblant, i les causes del seu enderronment s6n substantivament disparelles de les que portaren a la destrucc!6 o reutilització de les altres esglésies olotines, tot i que el discurs ideologico-históric de la postguerra intentés consolidar la idea d’una sola causa per a totes. Voldríem, doncs, en aquest breu article, aproximarnos ais darrers moments, amb totes les circumstáncies que cis envolten, d’aquest edificó: I’església de Ntra. Sra. dels Dolors. L’església dels Dolors era situada al costat de I’Hospital, entre cis carrers de Sant Rafel (llavors, carrer 1r. de maig) i Mulleres, al lloc del carrer que actualment eis uncix. El seu enderrocament era una aspiració d’amples sectors de la població des de les primeras de segle. El Dr. Danés, en la seva História d’Olot (f. 3.204), ens informa que en la primera desena de la present centuria l’Arquitecte Municipal, Alfred Paluzie, en la planta oficial de la vila d’Olot, contemplava ja aquesta reforma. i afegeix: “El Dr. Esteve Ferrer i Casadevali, precisament, era I’home que més ho entrebancava, dolguent-li en l’ánima que desaparegués aquesta església, sense volguer ni observar com deis Escolapis a Sant Farriol, d’ací a Sant Rafel, d’ací a l’Hospital, de l’Hospital ais Dolots i dels Dolors a Sant Esteve i d’ací a les monges del Cor de Maria, amb menys de doscentes passes de recorregut, n’hi havia no res menys que set. Certament que “Por mucho pan nunca mal año”, però tan mateix havia de comprendre que era una reforma i millora, per a la ciutat, molt conveniente. Calgué esperar, peré a I’esclat de la Guerra per a executar I’obra d’enderrocament de I’edifici i obertura de la via. En els primers dies del conflicte, l’edifici no se salvá de l’assalt, si bé noamb tanta fúria i violencia com en altres esglésies. Era el día 28 de julio¡ de 1936. Tenim en aquest cas el testimoni d’una persona que es.dedicá a escriure unes notes sobre I’esdeveniment. No van signades, pero es tracta segurament (per analogía amb altres escrits) de Joan Serrat, secretari de la Corigregació de Ntra. Sra. dels Dolors. Escriu: “Die 28 juliol. Avui li ha tocat el ser profanada y destruides la major part de les imatges de la Iglesia de nostre Dolorida Mare la Verge dels Dolors. Me ha assegurat persona en aquell moment constituida en autoritat que la Dolorida Verge junt ab son Santísim Fill que te a la falda y que’s venerave en l’altar major (obra de Carles Panyó) havia sigut salvada. No ho fou aixis la Mare de Deu deis Dolors que’s pasejave pels carrers de Olot en la professo del Diumenge de Rams”. En la sessió del Covern Municipal del día 7 d’agost del mateix any 1936 s’acordá procedir a I’obra d’obertura d’un carrer transversal des del carrer 1r. de Maig al Mulleres. L’Arquitecte Municipal havia elaborat el projecte. S’hi destinaren un total de 17.804 pessetes, amb la cláusula que quatre cinquenes parts del cost anessin a cárrec deis propietaris beneficiats per I’obra. Quatre dies abans, pero, el 3 d’agost, sembla que I’enderrocament de I’església ja havia comenqat. Des d’aquell día 1 fins el 8 d’octubre, conjuntament amb les obres d’enderrocament d’un altre edifici religiés, el de Sant Francesc, hi foren ocupats un total de vint-i-tres persones (un paleta, Bartomeu Masdéu, i vint-i-dos peons), a raé de vuit hores diáries cinc dies a la setmana. Un cop totalment enderrocada es procedí a l’adequació del nou carrer. Després de la Guerra les veus que demanaren una reconstrucció foren prácticament inexistents. “Tothom acceptá -escriu Danés- la cosa com un fet consumat irreparable, perqué tothom al cap d’avali comprenia la desconveniéncia de qualsevol projecte de tapar i obstruir de nou aquell carrer; no pas perqué fos cap fet irreparable de debò”. L’any 1953, però, s’iniciaren les obres d’acondicionament d’un local als baixos de la sagristia de Sant Esteve, per ubicar-hi una capella dedicada a la Verge deis Dolors, per tal de reparar -com s’escriu a la Hoja Parroquial de Olot: “..en algo la injuria que se le infirió al selie destruída, en la pasada revolución, su iglesia, existente junto al Hospital de San Jaime”. La nova capellá fou inaugurada i beneida pel bisbe de Girona Josep Cartañá, el dia 19 de setembre de l’any 1954. Hem vist fins aquí les particulars vicissituds per qué passá I’església de Ntra. Sra. dels Dolors en els darrers moments de la seva existencia. Aquestes ens permeten marcar una diferlncia respecte a les que visqueren els altres edificis religiosos. El seu enderrocament no és frult de l’atac a un sírnbol, sinó de I’intent de millora de I’espai urbá. Certament, hi hagué una certa «agressivitat, en el desenvolupament de l’obra, pero aquesta responia a una vella 1 ampla aspiració ciutadana, que va haver d’espérar una determinada época, que tant ha marcat el nostre poble: la de la Guerra Civil, per veure’s realitzada.

 

Tras 1945, resulta difícil reencontrar y reconducir las líneas de desarrollo de una arquitectura austríaca. En la atmósfera provinciana de la época –el país había sido despojado de su élite intelectual con la emigración y el holocausto- la siguiente generación debe incluso reelaborar sus propias raíces y establecer contacto con los escenarios internacionales. En el ambiente liberal de la escuela de Holzmeister surge un espectro de figuras jóvenes muy diferentes cuyos planteamientos configuran aún hoy –desde la actividad o incluso desde la memoria- el trasfondo del panorama contemporáneo. Frente a una actitud contraría al simbolismo, antiformalista y estructural –en sentido loosiano-, Hans Hollein retoma y desarrolla las grandes aportaciones de Holzmeister –lo escenográfico y lo simbólico-, espoleado por sus experiencias internacionales , también en el mundo del arte. A comienzos de los años sesenta se perfilan, con ello, dos grandes tradiciones culturales en la arquitectura austríaca: de un lado la barroca escenificación, manierista y compleja, y el efectismo, característicos de los formalistas, y, de otro, las tradición posilustrada, y crítica respecto al lenguaje y las formas.

 

 

 

______________________

 

 

 

 

Una mujer de Atzbach fue muerta por su marido porque, en opinión de éste, se había puesto a salvo de su casa en llamas con el niño equivocado. No había salvado a su hijo de ocho años, para el que su marido proyectaba algo especial, sino a su hija a la que el marido no quería. Cuando, ante el tribunal de distrito de Wels, le preguntaron al hombre qué era lo que proyectaba para su hijo, que quedó totalmente carbonizado en el incendio, el hombre respondió que quería hacer de él un anarquista y asesino a manos llenas que aniquilase a la dictadura y, por consiguiente, al Estado.